Adjudicades les obres per la xarxa de pluvials al carrer de Carles Roig a Salou

  L’encarregada de realitzar les obres serà l’empresa AGROVIAL S.A. amb un pressupost final de 79.822,76€

  temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

  La Junta de Govern Local de Salou ha decidit construir una xarxa de pluvials al carrer de Carles Roig, entre els carrers de Barenys i de Gandesa, i les cruïlles dels carrers de Guillem de Claramunt i Gandesa. Aquestes obres tenen com a finalitat principal evitar els nombrosos problemes d’estancament d’aigües de pluja, a causa de la inexistència de pluvials en aquest tram.

  Els treballs previstos a realitzar són la demolició de paviments, l’obertura de rases, el subministrament i col·locació de canonades, la construcció de pous de registre (7 Uts) i d’embornals (30 Uts), i el rebliment de rases i reposició dels paviments i senyalització horitzontal; així com la càrrega i transport de les terres sobreres, runa i paviments a l’abocador autoritzat.

  Al concurs públic es van presentar 19 empreses i, finalment, l’empresa AGROVIAL S.A. ha estat escollida per ser encarregada de realitzar les obres de construcció de la xarxa de pluvials al carrer de Carles Roig, amb un pressupost final de 79.822,76€, IVA inclòs.

  Es té previst que les obres s’iniciïn al gener amb un termini d’execució de tres mesos des de l’adjudicació, i el termini de garantia serà de 12 mesos a partir de la finalització dels treballs.