Reus dota amb 106.000 euros a persones en situacions econòmiques desfavorides

Com a requisit general per optar a les ajudes el fet d’estar empadronat a Reus

L’Ajuntament de Reus obrirà el 3 d’abril la convocatòria de subvencions per a persones en situacions econòmiques desfavorides, amb una dotació inicial de 106.000 euros, ampliable a 136.000, segons disponibilitat pressupostària. La convocatòria es divideix en tres sublínies d’ajuts: a la taxa municipal per la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans; al foment del manteniment d’un habitatge en propietat, i a les persones que concorren en una determinada situació de mobilitat. Les ajudes es podran sol·licitar fins al 31 d’octubre. Les convocatòries de les tres sublínies es van publicar el passat divendres, 23 de març al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Per sublínies, la dotació és la següent:

  • Ajut a la taxa municipal per la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans: 80.000 euros, apliable a 95.000.
  • Ajut per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat: 25.000 euros, ampliable a 40.000.
  • Subvencions persones que concorren en una determinada situació de mobilitat: 1.000 euros.

Quantia dels ajuts
La quantitat a percebre de les subvencions seran les següents:

  • Ajut a la taxa municipal per la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans. Una quantitat equivalent al 80% de la quota de la taxa per recollida d’escombraries de l’any en curs pagada pel beneficiari de la subvenció.
  • Ajut per al foment del manteniment d’un habitatge en propietat. Una quantitat equivalent al 25% de la quota de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
  • Subvencions persones que concorren en una determinada situació de mobilitat. S’estableixen dos nivells d’ajut o subvenció: Una quantitat equivalent al 50% de la quota de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres. Una quantitat equivalent al 80% de la quota de la mateixa taxa, quan el beneficiari de la subvenció o algun dels membres de la unitat familiar acrediti una disminució amb un grau superior al 65%.

Requisits
Les bases de la convocatòria estableixen com a requisit general per optar a les ajudes el fet d’estar empadronat a Reus com a mínim des del dia 1 de gener de dos anys anteriors a l’any en què se sol·licita la subvenció, de forma continuada, i que han de ser immediatament anteriors a la sol·licitud.

Entre altres requisits, s’estableix que la unitat familiar haurà de tenir uns ingressos anuals que no superin l’import equivalent al salari mínim interprofessional, multiplicat per 1,3. Aquest requsist s’estableix per als ajuts al rebut de la brossa i a l’accés a l’habitatge. En el cas de l’ajut a situacions de mobilitat, la unitat familiar haurà de tenir uns ingressos anuals que no superin el salari mínim interprofessional multiplicat pel nombre de membres.