Els alumnes de Reus es beneficiaran aquest curs dels ajuts al menjador escolar

En general, s’ha tornat a prioritzar les famílies amb vulnerabilitat social a l’hora de subvencionar l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres públics de la ciutat

Més de 2.100 alumnes es beneficiaran aquest curs 2017-2018 dels ajuts al menjador escolar que gestiona la Regidoria de Benestar Social. L’Ajuntament de Reus ha rebut un total de 3.026 sol·licituds, de les quals fins al moment ja se n’han resolt 2.715. En queden pendents de resoldre, per requeriments de documentació complementaria o altres motius, 311. El curs 2016-2017 es van rebre 2.854 sol·licituds d’ajuts al menjador escolar, de les quals se’n van concedir 2.035.

Tal i com ha recordat aquest dilluns la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, per aquest curs l’Ajuntament de Reus ha augmentat el nombre de subvencions atorgades en concepte de conciliació familiar, amb l’objectiu de donar suport a les famílies amb pocs ingressos en què treballen els dos progenitors. L’any passat es van concedir 412 subvencions per aquest concepte i enguany se n’han concedit 573, que representen el 27% del total de subvencions concedides.

En general, s’ha tornat a prioritzar les famílies amb vulnerabilitat social a l’hora de subvencionar l’assistència als menjadors de l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres públics de la ciutat.

És un dels ajuntaments que més diners destina a aquests ajuts. La convocatòria del curs 2017-2018 preveu una dotació d’1.760.000 euros entre l’Ajuntament i la Generalitat, sent la participació de la Generalitat del 65%. L’any passat s’hi van destinar 1.500.066 euros.

Les subvencions concedides
La majoria dels ajuts concedits tenen algun complement per part de l’Ajuntament. El resum de les ajudes ja resoltes és el següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ        TOTAL SUBVENCIONS
Subvencions concedides                      2.101 (69%)
Subvencions denegades                        565 (19%)
Subvencions desistides                            49 (2%)
Subvencions pendents                            311 (10%)
Total subvencions sol·licitades                3.026 (100%)

El detall de les subvencions concedides és el següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ                          TOTAL SUBVENCIONS
Subvencions concedides per Generalitat                    453 (22%)
Subvencions complementades per Ajuntament         1.075 (51%)
Subvencions per conciliació familiar                          573 (27%)
Total subvencions concedides                                 2.101 (100%)

Les novetats de les subvencions del curs 2017-2018
Com a novetat d’enguany, destaca el fet que el llindar de renda ha pujat, seguint els criteris de la Generalitat i, per tant, més famílies es podran beneficiar d’aquests ajuts.

El llindar de renda aplicable és el següent:

Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30 euros.
Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60 euros.
Altres adults diferents dels sustentadors principals: 2.416, 80 euros.
Per a cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 euros.
Els aspectes més destacats d’aquesta convocatòria, ja consolidats, són els següents:

  • Complementació municipal: com cada any, l’Ajuntament complementa l’ajut de la Generalitat per a les famílies amb menys recursos econòmics.
  • Conciliació familiar: l’Ajuntament té en compte la conciliació familiar per accedir a un ajut en el pagament del menjador escolar, a banda dels criteris establerts per la Generalitat. Es paguen 5 euros a les famílies que superen els barems establerts per la Generalitat en els casos que tots dos membres treballen en horari de menjador escolar i que compleixin els barems establerts per l’Ajuntament. A banda d’aquests casos, l’Ajuntament, també complementa a les famílies en situació de conciliació familiar que reben mig ajut de la Generalitat fins a arribar als 5 euros, excepte quan reben un ajut superior entre la Generalitat i els complements de l’Ajuntament per altres criteris. Així, sempre es dóna l’ajut que afavoreix més a la família. També es manté el suport a les famílies monoparentals.
  • Compactació: les famílies que rebin mig ajut i ho sol·licitin, també podran compactar. Enguany, com a novetat, aquesta demanda s’haurà de fer constar a la sol·licitud.
  • Responsabilitat del beneficiari: a Reus, l’ajut màxim que es pot rebre amb el complement de l’Ajuntament és de 6,10 euros en lloc dels 6,20 euros que és la subvenció màxima establerta per la Generalitat. Amb aquesta mesura es pretén que la família beneficiària es faci responsable del pagament de 10 cèntims simbòlics, per tal que tingui constància que aquest servei té un cost.

Millora de l’eficiència
Un cop concedida la subvenció, es fa un seguiment exhaustiu de l’ajut amb diferents mesures. La regidoria de Benestar Social inspecciona de forma aleatòria a les escoles l’assistència al menjador per part dels alumnes que les seves famílies reben subvencions. Aquest darrer curs s’han fet 56 inspeccions.

Així mateix, hi ha l’obligatorietat per part de les famílies que reben subvenció de comunicar a l’escola abans de les 10 h del mateix dia si els infants no assistiran. En cas de no avisar, la família ha d’assumir el cost del dia del menjador. Aquesta mesura es porta a terme des del curs 2009-10 i va suposar el primer any d’aplicació un estalvi de 10.000 euros, equivalents a 2.700 àpats.

La no assistència injustificada de l’alumne al servei de menjador escolar per un període de 10 dies consecutius, o de 15 dies no consecutius, compresos en un període màxim de dos mesos, provoca la suspensió i posterior revocació de l’ajut. Aquest curs s’han fet 47 suspensions per faltes sense justificar.

La Regidoria de Benestar Social vetlla perquè les famílies que durant el curs no han de fer ús de la subvenció, tot i tenir-la concedida, tramitin la renúncia, la qual cosa permet destinar els diners a altres famílies que han presentat la sol·licitud per situació sobrevinguda. Durant aquest curs s’han tramitat 56 renúncies.

Totes aquestes mesures han suposat concedir, sense un increment del pressupost, 73 noves subvencions sobrevingudes durant el curs escolar 2016-2017, seguint els criteris establerts en la convocatòria. Unes altres 20 s’han denegat per no complir aquests criteris.

Pagament dels serveis de menjador escolar a les AMPA i empreses proveïdores
L’Ajuntament de Reus va fer efectius els dies 18 i 25 d’agost els pagaments pendents a diverses associacions de mares i pares i a diferents empreses proveïdores de serveis de menjador escolar, després del retard ocasionat en les darreres setmanes per una avaria en el sistema de gestió informàtica de la tramitació de pagaments.

Els serveis de menjador no s’han vist minvats en cap moment i tots els beneficiaris de les beques i subvencions han rebut puntualment els ajuts.

Des de la Regidoria de Benestar Social s’ha previst abordar mesures per millorar l’actual sistema de tramitació de les subvencions que serveixin per agilitar els pagaments a les associacions de mares i pares i a les empreses subministradores, cosa que juntament amb la consolidació dels programes informàtics de gestió econòmica i de pagament de l’Ajuntament contribuirà a evitar que aquest endarreriment es torni a produir.