El Govern porta al Ple un pressupost de 323 milions d’euros

El Govern de Reus portarà a votació del ple de l’Ajuntament del divendres 7 d’abril l’expedient de Pressupostos municipals per a l’exercici 2017. Uns pressupostos fruit del diàleg i la negociació amb els grups municipals; que inverteixen per posar al dia la ciutat; que prioritzen les àrees estratègiques d’atenció a les persones, de cultura i de projecció de la ciutat; i que continuen posant ordre a l’Ajuntament, amb uns comptes rigorosos i m&eac ute;s transparents. L’expedient de pressupostos dona resposta a les necessitats generals de millora i de manteniment de la ciutat, alhora que atén, en la mesura del possible, les peticions i reivindicacions de la ciutadania.

Les grans xifres del Pressupost de 2017 són les següents:

 • Ajuntament: 110.700.642,12 (+2,88%)
 • Societats municipals: 214.160.827,79 (-0,60%)
 • Organismes autònoms: 7.320.351,16 (+1,17%)
 • Pressupost consolidat: 323.074.148,70 (+1,19%)

L’expedient de pressupostos està caracteritzat, en el seu capítol ordinari, per tres aspectes clau: un lleuger increment dels ingressos, fruit de la incipient reactivació econòmica; el context d’estabilitat econòmica i sanejament dels comptes municipals, que permeten reduir l’endeutament, i per tant, les despeses financeres; i un increment de les partides en les àrees estratègiques, que són l’atenció a les persones, la cultura i la projecció de la ciutat.

 • Lleuger increment dels ingressos, fruit de la progressiva reactivació econòmica. Previsió d’increment dels ingressos per impostos indirectes i, especialment, de les taxes i altres ingressos. El comportament de determinats ingressos associats a tributs de comportament variable, com la Plusvàlua, l’Impost sobre construccions intal·lacions i obres i les llicències urbanístiques, ja ha influït en el tancament de l’exercici 2016 amb un romanent de tresoreria positiu de 5,9 milions d’euros.
 • Context d’estabilitat econòmica i sanejament dels comptes municipals, que permeten reduir l’endeutament. El sanejament dels comptes municipals es trasllada al Pressupost de 2017 amb una reducció de 29,39% de les despeses financeres, fruit de la tendència a la baixa dels tipus d’interès i, especialment, per la liquidació del Pla d’Ajust amb una amortització de 2,7 milions d’euros provinents del superàvit de l’exercici 2016.

Inversions
Amb tot, els comptes inclouen un pressupost d’inversions —de 6,5 milions en el cas de l’Ajuntament i de 3,8 milions en el cas de les empreses municipals—, caracteritzat per l’atenció a les necessitats de la ciutadania i de la ciutat:

 • Inversions per l’atenció a les persones: fons d’inversions de caràcter social, cofinançament de programes de pisos d’inclusió social, millor detecció casos de pobresa energètica, ajudes a l’escolarització i polítiques d’habitatge social.
 • Inversions per la seguretat: millora de la mobilitat del trànsit amb nova senyalització, i millores en el servei de seguretat ciutadana.
 • Inversions en formació: increment de l’aportació a l’IMFE, equipament informàtic i reforma de l’aulari.
 • Inversió en cultura: projecció de la cultura de la ciutat i millores a les biblioteques i els teatres de la ciutat.
 • Inversions per millorar la ciutat: Barri Immaculada i Sol i Vista, aparcament al Barri Gaudí, reforma de vials, reforma plaça de la Sang i carrers de l’entorn, pla de millora de la via pública (jardineria, asfaltat de carrers voreres, camins, jardineria, carrers, voreres, camins, eficiència energètica i mobiliari urbà).