Un nou web permet als ciutadans consultar el pressupost municipal de Reus

L’Ajuntament avança en l'objectiu de donar transparència als afers públics

L’Ajuntament de Reus publica aquest dilluns 2 de maig un nou espai web amb una eina d’informació i seguiment del pressupost municipal molt visual, accessible i fàcil d’utilitzar. Amb aquest nou espai de difusió (https://pressupost.reus.cat/), l’Ajuntament avança en el doble objectiu de donar transparència als afers públics i de rendir comptes amb la ciutadania de la gestió municipal.

La nova eina formarà part de l’ecosistema Govern Obert publicat al web de l’Ajuntament reus.cat, juntament amb l’eina Reus Participa (la plataforma de participació on s’hi poden trobar tots els processos de participació ciutadana oberts per l’Ajuntament; Reus Open Data (el portal de dades obertes de l’Ajuntament per fomentar l’ús i la reutilització de la informació de què disposem per donar màxima transparència a la gestió dels serveis públics); Reus Planificació (la plataforma de rendiment de comptes de l’execució de la planificació municipal); i el Portal de Transparència (amb la informació institucional, organitzativa, política, econòmica, de gestió i de planificació de l’Ajuntament, els organismes autònoms i les empreses municipals).

El nou espai web permet a la ciutadania consultar i entendre fàcilment el pressupost de l’Ajuntament: la distribució dels comptes, l’estat d’execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant en els darrers exercicis. Les dades es presenten tant des d’una visió general com des del detall de comptabilitat.

El nou web permet l’exploració progressiva del pressupost amb una visualització interactiva dels comptes, tant de les xifres principals com del detall de cada partida.

Les dades es mostren també amb gràfics de repartiment d’ingressos i despesa, d’evolució temporal al llarg dels exercicis, mètriques principals sobre cada partida, i dades de context relatives a població.

Pressupost.reus.cat també permet fer un seguiment de l’execució pressupostària amb informació actualitzada sobre l’execució. Així, mostra visualment el progrés de l’execució d’ingressos i despeses, amb visualitzacions configurables per contextualitzar la desviació en percentatge o valor absolut, tipus de despesa…

El nou espai web s’acompanya d’una guia del pressupost, un material didàctic per explicar què és un pressupost, la seva estructura, el significat de les seccions principals i de conceptes puntuals.

Més transparència
El nou portal de seguiment i visualització del pressupost dona un nou pas en la política de transparència de l’Ajuntament de Reus en relació als comptes municipals. Totes les dades que ara s’ofereixen de manera clara i fàcilment entenedors, es troben a la Plataforma Dades Obertes, però calia una eina per poder-les interpretar. Així mateix, l’Ajuntament ja donava transparència al pressupost municipal, posant a disposició de la ciutadania al Portal de Transparència.

Amb aquesta eina l’Ajuntament de Reus continua alineat amb les recomanacions recollides en l’informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, recentment publicat pel Síndic de Greuges de Catalunya. L’informe proposa als ajuntaments que ja compleixen amb la transparència formal, el repte de donar publicitat informativa a través d’eines que facilitin la comprensió de les dades publicades i tinguin en compte els diferents perfils d’usuaris.

La posada en marxa de la nova eina eina dona compliment a una acció compromesa en el Pla d’Acció Municipal, amb l’objectiu de millorar i facilitar l’accés comprensible a la informació publicada per l’Ajuntament i garantir un adequat retiment de comptes cap a la ciutadania: l’acció “4.5.3.2 Posar en marxa una publicació automàtica que presenti de forma senzilla i entenedora l’execució pressupostària de l’Ajuntament de Reus”.