Valls obre la convocatòria d’ajuts per a estudis postobligatoris

Enguany, a causa de les anomalies en el curs acadèmic i el context de la pandèmia de la Covid-19, el sistema de sol·licitud de beques es realitza en convocatòria única

Càritas Arxiprestal de l’Alt Camp i la Fundació Ciutat de Valls, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Valls convoquen una nova edició dels ajuts per a estudis postobligatoris d’estudiants de la ciutat. Enguany, s’arriba a la vuitena edició, gràcies al treball conjunt entre entitats i l’Ajuntament de Valls que permet assolir aquest important repte per a la ciutat. Enguany, a causa de les anomalies en el curs acadèmic i el context de la pandèmia de la Covid-19, el sistema de sol·licitud de beques es realitza en convocatòria única en el període comprès entre el 14 i el 25 de setembre d’enguany.

Aquestes beques tenen com a finalitat ajudar econòmicament als estudiants que realitzin estudis postobligatoris per al curs 2020/2021. D’aquesta manera es pretén que els i les estudiants de la ciutat no quedin exclosos de l’accés a la formació postobligatòria per raons econòmiques en el marc de la igualtat d’oportunitats i, de facilitar i millorar la formació de les persones joves com a pas previ al futur procés d’inserció laboral. Les bases dels ajuts tenen en compte la situació econòmica familiar, però també l’expedient acadèmic dels estudiants per tal de premiar els que presenten un bon resultat en els seus estudis. El pressupost total de les ajudes és de 10.000 euros i s’estima que poden arribar a beneficiar a més de quaranta-cinc alumnes que podran rebre entre 200 i 250 euros per ampliar la seva formació. En el cas dels estudis fora del municipi les ajudes s’incrementen en concepte de transport. En aquest sentit, en el curs anterior es van atorgar un total de 48 ajuts, sent l’any amb major nombre de sol·licituds i ajuts atorgats.

Les sol·licituds podran presentar-se entre el 14 i el 25 de setembre a l’oficina del servei de Joventut (amb cita prèvia): c/ Sant Pere, 2, despatx de la primera planta, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de dimarts a dijous de 17 a 19 hores. La cita prèvia es pot sol·licitar per telefon al 977 60 98 49 / 630 476 151 o a través del correu electrònic vallsjove@valls.cat. Com a novetat, enguany es facilitarà la presentació de sol·licituds i documentació virtualment a través del correu del VallsJove. Les persones interessades podran consultar les bases i descarregar-se el formulari de sol·licitud a través del web: www.vallsjove.cat (dins de l’apartat de “Subvencions”).

Podran presentar-se a la convocatòria les persones joves empadronades a Valls i nascuts a partir de l’1 de gener de 1995, que el curs 2020/21 es matriculin en estudis de batxillerat, o formació professional (cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior).

Les persones que presentin la sol·licitud hauran d’aportar la següent documentació:

1. Model normalitzat de sol·licitud (Annex 2).

2. Certificat original de convivència actualitzat que acrediti la residència al municipi de Valls.

3. Fotocòpia del llibre de família acompanyat de l’original.

4. Certificat emès pel centre on ha cursat estudis en el qual s’especifica els estudis realitzats el curs 2019/20, el grau d’assoliment dels continguts. El mateix en cas que els estudis s’hagin fet en cursos anteriors (Annex 3).

5. Còpia, acompanyada de l’original de la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2019 de tots els membres del nucli de convivència majors de 18 anys, o certificats demostratius de la totalitat d’ingressos del nucli familiar (segons es detalla en el punt 7).

6. Família monoparental: còpia de la sentència de separació o divorci amb el conveni regulador i/o targeta de família monoparental.

7. En cas de no estar obligats a fer la declaració de la renda o, en cas de canvi de la situació econòmica:

– Certificat positiu o negatiu d’ingressos.

– Justificant de pensions actuals.

– Fotocòpia dels contractes temporals i nòmines corresponents.

– Informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social.

– Altra documentació que es consideri necessària per tal d’acreditar la situació econòmica de la unitat familiar.

8. Còpia del resguard de la matrícula en cas que els estudis es realitzin en un altre municipi.