Reus aprova la Carta de serveis del Servei d’Escoles Bressol Municipals

L'objectiu principal del servei és oferir la ciutadania uns serveis educatius de qualitat per a infants de 0 a 3 anys per incidir i contribuir en el seu desenvolupament

El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat inicialment aquest divendres, 15 de setembre, la Carta de serveis del Servei d’escoles bressol municipals.

Les cartes de serveis són documents amb els quals la corporació municipal informa la ciutadania sobre els serveis que presta, com els presta i els compromisos de qualitat i eficàcia que assumeix, alhora que informa sobre quines mesures pren per avaluar el resultat d’aquests compromisos i com la ciutadania pot participar en la millora de les prestacions.

En el cas de les escoles bressol, la carta determina que l’objectiu principal del servei és oferir la ciutadania uns serveis educatius de qualitat per a infants de 0 a 3 anys per incidir i contribuir en el desenvolupament físic, psicomotriu i afectiu, emocional, social i intel·lectual dels infants. També facilita la conciliació entre la vida familiar i laboral i promou una visió positiva de la criança.

Drets i deures
Les famílies usuàries del servei tenen el dret a rebre informació sobre el projecte educatiu i les normes d’organització del centre, a que s’adoptin les mesures educatives alternatives o complementàries per atendre les necessitats específiques dels alumnes i que es mantingui una comunicació regular entre el centre i la família per informar-la de l’evolució educativa i personal de l’alumnat, entre d’altres

La Carta de serveis també fa explícits els deures de les famílies, alguns dels quals són: respectar el caràcter del centre i reconèixer l’autoritat de l’equip educatiu, compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar o afavorir les complicitat que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre, respectar-ne les normes de funcionament i adreçar-se directament al centre per contrastar discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació a l’aplicació del projecte educatiu.

Cartes de serveis aprovades
Fins al moment, el ple de l’Ajuntament ha aprovat les cartes de serveis d’Aigües de Reus, dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, del Transport públic col·lectiu de viatgers, dels Serveis Funeraris i el de Biblioteques.

La Carta de serveis es considera una eina de gestió de qualitat implementada pel govern, i suposa un acord entre l’administració i el ciutadania, amb l’objectiu de satisfer una necessitat ciutadana. Les cartes tenen naturalesa reglamentària i són vinculants per a l’administració; i, per tant, poden ser invocades per la ciutadana en qualsevol reclamació relacionada amb la prestació dels serveis que s’hi descriuen.

Els sistema de cartes de serveis ve impulsat per la legislació catalana sobre transparència i bon govern on s’estableix que els ajuntaments han d’incloure les cartes de serveis dins els marc regulador dels serveis públics bàsics.

Totes les cartes presenten una bateria de compromisos i indicadors per avaluar el seu compliment, i preveuen la publicació d’aquests indicadors de compliment al Portal de Transparència de l’Ajuntament.

Les mateixes cartes indiquen que per avaluar la qualitat dels serveis públics, no només es tindran en compte els indicadors previstos en les cartes sinó que també es tindran en compte la participació que la ciutadania tingui a través dels canals previstos en la carta i a través d’una enquesta anual de satisfacció dels usuaris. El resultat de l’enquesta de satisfacció i les millores del servei dutes a terme com a resultat d’aquestes avaluacions, també seran publicades al Portal de Transparència. Les cartes preveuen una revisió del seu contingut, cada 2 anys.