La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana, un referent

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana (UMIRC) de Reus ha gestionat 211 casos el 2016

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana (UMIRC) ha gestionat 211 casos el 2016, una xifra que confirma un any més aquesta unitat com un referent de ciutat per resoldre conflictes entre la ciutadania. La UMIRC és la unitat específica del cos municipal de policia per analitzar i identificar els àmbits de conflicte com l’incivisme o la intolerància; i per dissenyar accions preventives adreçades a fer disminuir la percepció d’inseguretat.

Els àmbits de treball dels casos en els quals ha actuat la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes se centren en les relacions entre comunitats de veïns, conflictes al carrer i convivència comunitària, amb 172 casos. 23 tenen a veure amb situacions familiars, 11 tenen amb conflictes escolars, i 5 amb grups de joves.

El conjunt de casos gestionats el 2016 han implicat a 296 persones, la gran majoria d’entre 31 i 65 anys.

El número de casos tractats per la unitat de mediació posa de manifest que els ciutadans trien la mediació com a eina per a la resolució de problemàtiques. L’evolució del número de casos és el següent:

 • 2007: 19
 • 2008: 123
 • 2009: 120
 • 2010: 164
 • 2011: 178
 • 2012: 216
 • 2013: 164
 • 2014: 202
 • 2015: 214
 • 2016: 211

Per a l’abordatge dels 211 casos tractats el 2016, la unitat de mediació ha realitzat un total de 5.618 actuacions, entre les que destaquen més de 1.600 tasques administratives, més de 1.400 contactes i entrevistes amb els veïns implicats, així com seguiments i anàlisis, entre altres.

La UMIRC treballa de manera coordinada amb la resta d’unitats de la Guàrdia Urbana i amb les regidories municipals de forma transversal. Porta a terme funcions d’anàlisi i identificació dels àmbits de conflicte (civisme, intolerància, mediació, racisme i xenofòbia, infància, joves, gent gran, violència de gènere i multiculturalitat); disseny i execució d’accions preventives per reduïr la percepció d’inseguretat; planificació de les intervencions correctives des d’una perspectiva interdisciplinària; i difusió de programes, projectes i accions preventives entre la ciutadania.

La Guàrdia Urbana té un paper important en la prevenció i en la resposta contra els actes incívics. Des de la UMIRC es realitza un treball tècnic i sistemàtic de contactar i conèixer tant els grups conflictius com les associacions de veïns per canalitzar les seves inquietuds i necessitats, establint una relació permanent, que els serveixi a ells de punt de referència per tractar les seves preocupacions, i a la Guàrdia Urbana per desenvolupar un seguiment, constant i actualitzat, de l’evolució, en una tasca preventiva de les situacions amb risc de conflicte social.

Unitat de referència i en constant evolució
Amb 10 anys de trajectòria, la Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes s’ha convertit en tot un referent, fins i tot en làmbit internacional, i actualitza la seva cartera de serveis per oferir una millor atenció a la ciutadania. Així, aquest 2017 ha iniciat nous serveis preventius d’intervenció amb l’objectiu de treballar conjuntament amb la ciutadania per evitar o resoldre possibles situacions de conflicte comunitari. Són el que s’anomenen pràctiques restauratives: accions perquè els veïns es coneguin millor entre ells i puguin restaurar confiances malmeses. Les noves accions que s’han començat a implanta són els cercles de diàleg i les trobades restauratives:

 • Cercles de diàleg. La Guàrdia Urbana ha iniciat aquest servei com a instrument d’interacció entre tots els membres d’una comunitat, facilitant la comunicació, la interacció i el diàleg. L’objectiu és que la comunitat es conegui millor i pugui abordar de manera conjunta la resolució de situacions conflictives que poden sorgir. En els cercles hi participen totes les parts involucrades en un conflicte de manera pacifica i no confrontada, on mitjançant accions i preguntes reparadores es dialoga sobre el problema, abordant possibles solucions. És una eina potent pel que fa a la prevenció de futurs conflictes.
 • Trobades restauratives. La unitat de mediació utilitza aquest tipus de trobada quan el conflicte ja ha sorgit i es requereix d’una intervenció per poder trobar solucions, quan la comunitat requereix d’una restauració en la convivència i el seu funcionament. A la trobada hi participen, a mes de les parts directament involucrades, tota la comunitat vinculada de forma indirecta (veïns, familiars, comunitat educativa, policies, institucions). Les trobades estan dissenyades per restaurar les relacions dins d’una comunitat davant la imposició d’un càstig, tot i que el procés pot incloure la restitució del dany provocat.

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana participa de manera habitual en jornades i congressos per explicar la seva experiència. L’any passat va ser convidada al XVI Congrés Nacional de Mediació, celebrat a Mèxic, per explicar les diverses experiències a l’entorn de la mediació.

El 2015, el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va reconèixer la tasca de la unitat, en el marc dels guardons que lliura als professionals i entitats o col·lectius civils que presten serveis en l’àmbit de l’execució penal i de justícia juvenil. El reconeixement a la UMIRC destacava per la seva contribució a tenir una societat més justa, segura i cohesionada.