Calendari i bonificacions fiscals per a l’exercici 2018

Els contribuents poden fer el pagament dels rebuts de manera ordinària, dins del termini de dos mesos que per cada tribut fixa al calendari del contribuent

L’Ajuntament de Reus ha enviat als contribuents el calendari fiscal per a l’exercici 2018 amb tota la informació amb els tributs de caràcter periòdic, les dates i els termini de pagament que s’aplicaran a Reus aquest 2018.

Els contribuents poden fer el pagament dels rebuts de manera ordinària, dins del termini de dos mesos que per cada tribut fixa al calendari del contribuent. En aquest cas, es pot domiciliar el rebut o bé fer el pagament directament a les entitats col·laboradores.

El calendari del contribuent de 2018 és el següent:

 • Impost vehicles de tracció mecànica del 5 de març al 7 de maig de 2018.
 • Taxes aprofitament via pública del 5 d’abril al 5 de juny de 2018.
 • Impost de béns immobles urbans del 5 d’abril al 5 de juny de 2018.
 • Impost de béns immobles rústics del 5 d’abril al 5 de juny de 2018.
 • Taxa d’escombraries del 5 d’abril al 5 de juny de 2018.
 • Preu públic recollida de residus del 5 d’abril al 5 de juny de 2018
 • Impost sobre activitats econòmiques del 5 d’octubre al 5 de desembre de 2018.

L’import dels rebuts domiciliats en compte bancari, es carregarà en compte als 30 dies de l’inici del període de pagament.

Pagament fraccionat amb termini especial
El sistema de pagament fraccionat amb termini especial també continua operatiu per al 2018. Per sol·licitar aquest tipus de pagament, es podrà fer per via telemàtica, a través del web de l’Ajuntament o presencialment, tant al Servei d’Atenció i Informació al Contribuent com a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. La petició pot fer-se fins el 26 de gener.

Aquest sistema permet als contribuents pagar els impostos de forma fraccionada en 10 quotes. Es liquiden en set aportacions mensuals, de febrer a agost, i els mesos de setembre, octubre i novembre es fa el pagament de tres cobraments addicionals, amb l’ajust entre la quantitat abonada l’any anterior (sobre la qual es fa el càlcul de les mensualitats) i l’import a liquidar l’any en curs.

Bonificacions
El calendari fiscal que l’Ajuntament envia a tots els contribuents inclou, entre altres informacions, les bonificacions regulades en les ordenances fiscals de 2018 que, entre altres, són les següents:

Bonificacions socials:

 • Del 90% de la quota de l’ICIO per obres d’adequació o millora d’habitatges per a persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda.
 • Del 30 al 50% de l’IBI als habitatges de protecció oficial.
 • Del 45 al 90% de l’IBI per a l’habitatge habitual de les famíles nombroses.
 • Del 75% de l’ICIO a entitats de dret públic i fundacions sense finalitat lucrativa amb finalitats d’assistència social.
 • Del 75% de l’ICIO per obres realitzades en immobles dedicats a l’assistència social.

Bonificacions d’impuls econòmic:

 • Del 50% de l’IBI als immobles d’organismes públics d’investigació.
 • Del 95% de l’IBI als immobles d’ensenyament universitari.
 • Del 95% de l’IAE a cooperatives, unions, federacions i confederacions.

Bonificacions d’impuls mediambental:

 • Del 75% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles elèctrics.
 • Del 75% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles híbrids.
 • Del 30 al 50% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per als turismes de baix nivell d’emisió de CO2
 • Del 50% de l’ICIO per obres en habitatges que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o energia solar.
 • Del 90% de l’ICIO per les obres d’instal·lació de sistemes d’estalvi energètic a l’interior de l’habitatge.