Aprovat definitivament el reglament del Consell Municipal de Salut de Reus

Té l’objectiu de promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania, i de les seves associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la salut

Aquest dilluns ha quedat definitivament aprovat el reglament del nou Consell Municipal de Salut de Reus, després de la publicació íntegra d’aquest text al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). Aquest organisme, creat a instàncies del Ple municipal el passat juny, ha de permetre vehicular la participació ciutadana en la gestió estratègia dels afers de salut a la ciutat.

El Ple de l’Ajuntament de Reus va aprovar dijous, 8 de juny, la creació del Consell Municipal de Salut, amb l’objectiu de promoure, estimular i canalitzar la participació de la ciutadania, i de les seves associacions en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la salut, ampliant els espais d’influència ciutadana i de corresponsabilitat que impliquin una millora de l’acció de govern en l’àmbit de la Salut a la ciutat. El consell és una eina d’aprofundiment democràtic per millorar el govern de la ciutat i les seves polítiques en matèria de salut.

La creació del Consell Municipal de Salut és el primer punt del Pacte de Salut de Reus, signat el 15 de febrer de 2017, en el qual s’expressa que es proposà la creació del Consell Municipal de la Salut com a eina de participació oberta i democràtica i també com un punt de trobada de la ciutadania, entitats i professionals que tinguin relació amb la salut i la planificació dels serveis sanitaris a la ciutat. El Pacte de Ciutat per la Salut va ser subscrit per sis partits polítics i una quarentena d’entitats i associacions de la ciutat.

El Consell Municipal de Salut estarà presidit per una a qui l’alcalde delegui; i estarà integrat per persones nomenades pel Ple de l’Ajuntament següents: una persona representant de cada grup municipal; vuit persones representants de les entitats o associacions ciutadanes. registrades i que centrin la seva activitat principal en l’àmbit de la salut; una persona representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus; una persona representant de cadascuna de les entitats que presten serveis de salut de caràcter públic a la ciutat; una persona representant del Servei Català de la Salut; una persona representant de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya; una persona representant la Universitat Rovira i Virgili; una persona representant de cada col·legi oficial de Tarragona vinculats a l’àmbit de salut que realitzin activitats a Reus. Podran assistir com a convidats per la presidència les persones a títol individual que estiguin interessades en l’àmbit de la salut, inscrites al Registre ciutadà de l’Ajuntament de Reus, amb un màxim de quatre.

El Consell es reunirà, com a mínim, dos cops l’any en sessió ordinària. També es pot reunir de manera extraordinària si ho considera oportú la presidència o si ho sol·liciten una tercera part dels seus membres.

Participació
L’Ajuntament de Reus reconeix la participació ciutadana com un eix clau en el desenvolupament de la ciutat i disposa de mecanismes que permeten promoure la proximitat i la corresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes de Reus, així com el seu paper actiu en els afers de la ciutat. El Consell Municipal de la Salut de Reus s’afegeix a la llista de consells municipals com els òrgans de participació més directes, estructurats en funció de temàtiques i col·lectius i integrats per entitats i persones representatives de cada àmbit.