2.656 alumnes rebran subvenció per menjador escolar aquest curs

Un cop s’ha concedit la subvenció es fa un seguiment exhaustiu de l’ajut amb diferents mesures

Montserrat Vilella durant la roda de premsa. Foto: Cedida

Uns 2.656 alumnes es beneficiaran aquest curs 2019-2020 dels ajuts al menjador escolar que gestiona la Regidoria de Benestar Social, 349 més que l’any passat. En concret, del total de 3.571 sol·licituds rebudes, l’Ajuntament de R eus ha resolt fins ara 2.656 de manera favorable i han estat denegades 601. En queden pendents de resoldre, per requeriments de documentació complementària o altres motius, 314. L’any passat, a l’inici de curs, les sol·licituds rebudes van ser 3.347 i 2.307 van ser aprovades. Així doncs, cal destacar que aquest curs escolar començarà amb 349 alumnes més receptors de l’ajut del menjador que el curs passat. Una xifra que creix per segon any consecutiu, ja que al curs 2018-2019 van rebre l’ajut 206 alumnes més que el curs 2017-2018.

La comparativa de les resolucions de les subvencions a dia 3 de setembre dels cursos 2018-2019 i 2019-2020 és la següent:

Subvencions              Curs 2018-2019               Curs 2019-2020

Concedides                  2.307 (69%)                     2.656 (74%)

Denegades                     678 (20%)                        601 (17%)

Pendents resolució          362 (11%)                          314 (9%)

Sol·licitades                3.347 (100%)                   3.571 (100%)

La convocatòria del curs 2019-2020 preveu una dotació d’uns 2.300.000 d’euros entre l’Ajuntament i la Generalitat, sent la participació de la Generalitat del 69%.

Els requisits de les subvencions del curs 2019-2020
Com a novetat, cal destacar que enguany per primer cop l’Ajuntament de Reus complementarà la subvenció que concedeix la Generalitat de Catalunya a alumnes de centres d’educació especials de la ciutat, per tal que el cost del menjador escolar per a les famílies sigui el menys possible.

El llindar de renda aplicable és el següent:

  • Primer adult (sustentadors principals): 10.096,50 euros
  • Segon adult (sustentadors principals): 5.048,30 euros
  • Altres adults diferents dels sustentadors principals: 2.524,15 euros
  • Per a cada nen/a de la unitat familiar: 3.028,95 euros

Els aspectes més destacats d’aquesta convocatòria, ja consolidats, són aquests:

  • Complementació municipal: com cada any, l’Ajuntament complementa l’ajut de la Generalitat per a les famílies amb menys recursos econòmics.
  • Conciliació familiar: l’Ajuntament té en compte la conciliació familiar per accedir a un ajut en el pagament del menjador escolar, a banda dels criteris establerts per la Generalitat. Es paguen 5 euros a les famílies que superen els barems establerts per la Generalitat en els casos que tots dos membres treballen en horari de menjador escolar i que compleixin els barems establerts per l’Ajuntament. A banda d’aquests casos, l’Ajuntament, també complementa a les famílies en situació de conciliació familiar que reben mig ajut de la Generalitat fins a arribar als 5 euros, excepte quan reben un ajut superior entre la Generalitat i els complements de l’Ajuntament per altres criteris. Així, sempre es dóna l’ajut que afavoreix més a la família. També es manté el suport a les famílies monoparentals.
  • Compactació: les famílies que rebin mig ajut i ho sol·licitin, també podran compactar. Aquesta demanda s’haurà de fer constar a la sol·licitud.
  • Responsabilitat del beneficiari: a Reus, l’ajut màxim que es pot rebre amb el complement de l’Ajuntament és de 6,10 euros en lloc dels 6,20 euros que és la subvenció màxima establerta per la Generalitat. Amb aquesta mesura es pretén que la família beneficiària es faci responsable del pagament de 10 cèntims simbòlics, per tal que tingui constància que aquest servei té un cost.

Control de les subvencions

Un cop s’ha concedit la subvenció, es fa un seguiment exhaustiu de l’ajut amb diferents mesures.

Així doncs, la regidoria de Benestar Social inspecciona de forma aleatòria l’assistència al menjador escolar per part de l’alumnat que les seves famílies reben subvencions.

Així mateix, hi ha l’obligatorietat per part de les famílies que reben subvenció de comunicar a l’escola abans de les 10 h del mateix dia si els infants no assistiran. En cas de no avisar, la família ha d’assumir el cost del dia del menjador.

A més, la no assistència injustificada de l’alumne al servei de menjador escolar per un període de 10 dies consecutius, o de 15 dies no consecutius, compresos en un període màxim de dos mesos, provoca la suspensió i posterior revocació de l’ajut.

La Regidoria de Benestar Social també vetlla perquè les famílies que durant el curs no han de fer ús de la subvenció, tot i tenir-la concedida, tramitin la renúncia, la qual cosa permet destinar els diners a altres famílies que han presentat la sol·licitud per situació sobrevinguda.