Reus engega el procés d’elaboració de l’Ordenança d’Administració Digital

L’Ajuntament engega el procés d’elaboració de l'Ordenança d'Administració Digital

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals inicia aquest divendres, 10 de setembre el procés d’elaboració de l’Ordenança d’Administració Digital, la  nova norma municipal que regularà el funcionament electrònic dels òrgans de l’Ajuntament, procediments, tràmits telemàtics, els mecanismes per a la relació electrònica i el marc normatiu per a la implementació de l’administració i els serveis digitals.

Com a novetat, la primera fase del procediment d’elaboració de la nova ordenança és el tràmit de consulta pública ciutadana, dirigit a la ciutadania per tal que puguin fer les seves aportacions i suggeriments al text. El tràmit es farà a través del portal participareus.cat, i la ciutadania interessada tindrà a la seva disposició la memòria de l’avantprojecte. El tràmit de consulta i les aportacions es podran fer des del mateix dia 10 de setembre fins al 7 d’octubre.

Les aportacions de la ciutadania es tindran en compte durant el procediment de redacció de la nova normativa municipal.

La redacció de la nova ordenança s’emmarca en el procés en què està immers l’Ajuntament de Reus de transformació electrònica i digital dels procediments, serveis i funcionament dels òrgans col·legiats, així com per garantir l’accés de la ciutadania als mitjans electrònics i al serveis públics digitals. Compromisos recollits al Pla d’Acció Municipal Reus 2019-2023, i que requereixen d’eines tecnològiques i jurídiques que permetin, en el primer cas, habilitar tots els canals i mecanismes tècnics adients que afavoreixin l’ús i l’assistència dels mitjans electrònics i serveis digitals i, en el segon, crear un marc normatiu a nivell municipal que sigui capaç de donar seguretat jurídica a les relacions electròniques.

L’Ordenança d’Administració Digital ha de refondre i actualitzar en un únic text els diferents reglaments existents sobre administració electrònica en l’àmbit municipal, ha de donar cobertura reglamentària als aspectes que afecten al funcionament i organització municipal i ha de descriure les bases per a la configuració de la nova administració municipal digital, basada en les persones, processos, dades i tecnologia, inspirant-se amb els principis de proactivitat, personalització en la prestació de serveis, qualitat i inclusivitat de les persones i grups.

El nou text ha de permetre assolir els objectius següents:

 • Donar un nou impuls a la transformació digital de l’Ajuntament de Reus.
 • Adaptar l’actual normativa municipal, sobre tramitació administrativa, a les previsions contingudes a la LPAC i la LRJSP i la normativa reglamentària de desenvolupament.
 • Disposar d’una estructura organitzativa capaç d’impulsar i liderar la transformació digital.
 • Promoure l’ús de les eines i plataformes corporatives.
 • Millorar la prestació dels serveis públics a la ciutadania, mitjançant l’ús de noves tecnologies.
 • Regular el règim jurídic municipal aplicable a les relacions electròniques.
 • Regular la utilització dels mitjans electrònics, en l’àmbit de l’Ajuntament, per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels principis de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans i ciutadanes.
 • Garantir els drets i acomplir els deures que han de regir les relacions per mitjans electrònics de la ciutadania amb l’Ajuntament.
 • Fixar els principis generals per a l’impuls i el desenvolupament de l’administració electrònica i digital, en l’àmbit de l’Ajuntament.
 • Regular les condicions i els efectes jurídics de l’ús dels mitjans electrònics en la tramitació dels procediments administratius davant l’Administració municipal.
 • Garantir l’efectiva capacitació digital dels empleats públics municipals.