El Ple confirma l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera municipal de Reus

I el 28 d’abril es va cancel·lar tot el saldo viu de l’operació

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat aquest divendres, 12 de maig, la finalització definitiva del Pla d’Ajust, un vegada verificats els requisits previstos en el propi pla: l’amortització de l’operació de crèdit i el compliment de les previsions d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en els termes previstos en el propi pla d’ajust.

El plenari municipal va acordar el passat 7 d’abril la liquidació definitiva del Pla d’Ajust, l’operació d’endeutament signada l’any 2012 per un import de 36,6 milions d’euros per fer front a factures provinents de 2011 i que no es podien pagar. I el 28 d’abril es va cancel·lar tot el saldo viu de l’operació. Amb l’amortització anticipada, l’Ajuntament va saldar el deute de forma avançada, 6 anys abans del previst, i es va convertir en un dels primers ajuntaments de l’estat en saldar el Pla d’Ajust de manera definitiva.

El segon requsisit per a la finalització del Pla d’Ajust és el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, els quals venen determinats per l’estabilitat pressupostària, el volum de deute viu i el període mitjà de pagament a proveïdors.

Imatge de la previsió del pressupost
Taula de l’estabilitat pressupostària

En aquest sentit, les magnituds de la liquidació del pressupost de 2016 i de l’execució del primer trimestre de 2017 (amb previsió a la finalització de l’exercici), compleixen els límits legals establerts en la normativa pressupostària i financera, com així ho confirma l’Informe la Intervenció General de seguiment de l’execució del Pla d’Ajust, primer trimestre de 2017, del qual se n’ha donat compte al ple d’aquest divendres.

La liquidació del Pla d’Ajust ha estat possible gràcies a la liquidació del pressupost de 2016 amb superàvit. L’Ajuntament va tancar l’exercici de 2016 amb un romanent positu de 5,9 milions d’euros. D’aquests, 5,4 milions corresponen al propi Ajuntament, mentre que els 465.000 euros restants corresponen a la bona gestió dels organismes autònoms municipals.

El superàvit del pressupost està afectat per la Llei d’estabilitat pressupostària, que obliga a destinar-lo a reduir endeutament. Per aquest motiu, el Govern ha destinat una part del romanent de tresoreria —2,7 milions— a liquidar i saldar definitivament el crèdit del Pla d’Ajust.

El Govern de Reus preveu destinar 2,7 milions d’euros del superàvit a la liquidació d’aquest endeutament, amb la qual cosa l’Ajuntament de Reus deixarà d’estar intervingut pel Govern de l’Estat.