Nou institut i nova escola a Mont-roig del Camp

Es tracta de l'Institut de nova creació de Miami Platja, a Mont-roig del Camp, i de la transformació de l'Escola Mediterrani de Tarragona en un Institut Escola

El delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, i la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament, Sílvia Rodes, han presentat aquesta tarda en roda de premsa l’oferta de places de segon cicle d’educació infantil i ensenyaments obligatoris per al curs vinent escolar. Òscar Peris, ha recordat que el pressupost d’Ensenyament per aquest 2017, “ha incrementat un 8,52%, que es destinaran sobretot a augmentar el personal docent, a millorar l’atenció educativa a l’alumnat i a assegurar la qualitat i equitat del sistema”. Rodes, per la seva banda, ha destacat que la filosofia del departament és que “hi hagi més oportunitats per les famílies, més transparència que permeti evitar el frau escolar.”

Sílvia Rodes ha explicat que per a la programació de places “es tenen en compte les següents variables: el mapa escolar de cada municipi, el padró d’habitants i l’acord amb els municipis”. A P3 els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona ofereix per al curs 2017-2018 un total de 6.820 places i, a 1r d’ESO, 7.275 places. Aquests càlculs s’han realitzat d’acord amb una ràtio de 25 alumnes a P3 i 30 a 1r d’ESO.

Pel que fa al nombre de grups, a P3 l’oferta inicial és de 277 grups, que són un total de 6 grups més que els que es van oferir en la preinscripció del curs passat, que van ser 271. D’aquesta oferta, 211 corresponen a l’escola pública i 66 a la concertada. A 1r d’ESO també hi ha un increment de 3 grups respecte a l’oferta inicial del curs passat: de 242 a 245. Un total de 182 grups corresponen a centres públics i 63 a concertats. Tots els grups, independentment de la titularitat, es revisaran i s’adequaran a la realitat derivada de la preinscripció, després del procés de matrícula.

Nous criteris acordats amb els municipis
La directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona ha recordat, en relació als criteris i els procediments seguits per determinar l’oferta inicial, que enguany s’han acordat amb les administracions locals amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats d’escolarització per garantir el dret a l’educació de tothom.

Tal com ha assenyalat Rodes, en destaquen “la ràtio 27 a 1r d’ESO en centres d’alta complexitat i el manteniment de ràtio 22 a P3 i manteniment a P4 en els centres que van aplicar la mesura el passat curs”. “Hem vetllat per la continuïtat dels projectes educatius, l’alumnat amb NEE i la creació de l’Institut escola per reduir l’abandonament escolar i millorar la continuïtat educativa”, ha afegit Rodes.

En línies generals els criteris acordats són:
-Vetllar per a la continuïtat dels projectes educatius actuals.
-Vetllar per a la distribució equilibrada de l’escolarització de l’alumnat amb NEE.
-Reducció de les ràtios dels centres en entorns d’alta complexitat a 22 a P3 ( i a P4 com a continuïtat de la mesura iniciada el curs passat) i de 27 a 1d’ESO, sempre i quan hi hagi l’acord del centre.
-Programar els increments dels grups d’ESO tenint en compte la seva consolidació en funció de les necessitats d’escolarització a mitjà i llarg termini.
-Valorar el model d’institut escola en entorns complexes i en situacions geogràfiques específiques.

Creació de nous centres
Una altra de les novetats és la modificació del mapa escolar, pel que fa als ensenyaments d’infantil i primària. Rodes ha anunciat que es crea, pel que fa a secundària, l’Institut de Miami Platja a Mont-roig del Camp. També hi haurà un nou institut escola: l’Institut Escola Mediterrani per transformació de l’Escola Mediterrani a Tarragona. La creació de l’institut escola consolida un model d’escolarització per donar resposta a l’abandonament escolar o a la situació geogràfica.

Distribució equilibrada de l’alumnat amb NEE
Tal com ha destacat Sílvia Rodes, un dels objectius del Departament “és afavorir la integració de l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) mitjançant distribució equilibrada en els centres” que integren el Servei Educatiu de Catalunya. Ha recordat el treball amb el Síndic i els compromisos del Departament. Per aquest motiu, s’adoptaran un seguit de mesures en el procés de preinscripció i matrícula, com per exemple:
-Abans: planificar la reserva de places, fer una detecció prèvia de les necessitats específiques de l’alumnat o orientació a les famílies.
-Durant el procés: actuacions d’acompanyament i acollida dels alumnes NEE als centres i utilització dels possibles instruments per afavorir l’escolarització equilibrada d’aquests alumnes.
-Després: limitar matrícules fora de termini en centres amb elevada concentració de problemàtiques socials.

Novetats en el procés de preinscripció
La preinscripció escolar començarà el pròxim 23 de març i acabarà el 4 d’abril. La majoria de sol·licituds de preinscripció seran pel primer curs de l’educació infantil de segon cicle (P3), que és quan els nens i nenes comencen a assistir a les escoles, i el primer curs d’ESO, que és quan inicien els estudis als instituts. La matriculació s’haurà de realitzar del 12 al 16 de juny per als alumnes d’infantil, primària i primer d’ESO i, entre el 26 i el 30 de juny, per als de segon, tercer i quart d’ESO.

En relació als criteris d’admissió dels alumnes, s’incorporen enguany tres novetats. La primera, en relació a les llistes d’espera de cada centre, en què constaran no només les sol·licituds que s’hagin demanat com a primera opció, sinó també les que s’hagin demanat en qualsevol altra que sigui preferent a l’opció assignada. “Això vol dir que s’avisarà a la família quan hi hagi vacants també en la 2a o 3a opció”, ha concretat la directora Sílvia Rodes. La segona és que a l’inici del curs, els centres donaran informació del resultat del procés: publicaran una llista dels nous alumnes que s’han matriculat al centre i també informaran del nombre de vacants que hagin quedat.

Com a darrera novetat, la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona ha remarcat que “s’intensificaran les mesures de control per a detectar el frau”. Així per exemple, els centres hauran de trametre a les respectives comissions de garanties d’admissió la documentació justificativa d’acreditació dels criteris al·legats. Les comissions analitzaran la documentació i, si ho consideren oportú, citaran les famílies per a comprovar l’acreditació. El frau comportarà la pèrdua de tots els drets de prioritat i, si és el cas, la pèrdua de la plaça obtinguda, la qual cosa pot haver de comportar participar en el proper procés de preinscripció.

Registre d’alumnes de Catalunya
Durant la seva intervenció, la directora ha explicat també que enguany tots els alumnes que participin en el procés de preinscripció i matrícula hauran d’informar del seu identificador en la sol·licitud, excepte aquells infants que s’incorporin per primer cop al sistema educatiu. Aquest identificador de l’alumne consta en el Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), que té com a objectiu tenir una visió integrada per disposar del coneixement i la identificació de cada alumne, i que alhora permeti desenvolupar el seu dossier personal d’aprenentatge. També permetrà el desenvolupament de tràmits electrònics.