Reus convoca la plaça de gerent-coordinador d’Organització i Serveis Interns

Aquesta plaça és fruit de la reestructuració de la relació de llocs de treball del personal directiu

0
462
Sant Silvestre Banyeres-Arboç 2018-728×90

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest dijous, 3 d’agost, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona la convocatòria per proveïr el lloc de treball de gerent-coordinador d’Organització i Serveis Interns, integrat en l’equip directiu de la corporació municipal. Amb la provisió d’aquesta plaça, el Govern de Reus fa un pas més en el pla de modernització de l’administració local i de reestructuració de l’equip directiu de l’Ajuntament, amb la renovació de la gerència de l’Agència Reus Promoció, la reorganització de l’àrea de Cultura i la convocatòria de la gerència del nou Institut Municipal Reus Cultura.

La plaça de gerent-coordinador d’Organització i Serveis Interns es va crear el passat 7 d’abril per acord del Ple de l’Ajuntament, fruit de la reestructuració de la relació de llocs de treball del personal directiu, amb l’amortització del lloc de treball de gerent-coordinador de Serveis Econòmics. La nova gerència depèn jerarquicament del gerent de Serveis Generals.

La publicació de la convocatòria al butlletí oficial respon al compromís del Govern de Reus i de l’acord del Ple per tal que la designació atengui als principis de mèrit i capacitat i a criteris d’idoneïtat i, i que es porti a terme mitjançant procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència entre funcionaris i personal laboral de la pròpia Corporació, d’altres administracions públiques o professionals del sector públic o privat. Les persones interessades podran presentar sol·licituds fins a 25 dies hàbits a partir de demà.

Les funcions que desenvolupatrà el nou gerent-coordinador seran les de desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern; planificar i coordinar les activitats i la direcció de la gerència-coordinació; i avaluar, fer propostes d’innovació i millora. Els àmbits competencials seran els recursos humans, el Servei de Tecnologies de la Informació i de telecomunicacions, contractació i compres, logística, padró, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, arxius administratius i responsabilitat patrimonial.

Les retribucions que corresponen a aquest lloc de treball són les d’un A1 nivell 28 amb un complement específic de 28.890,96 euros i un complement horari de 7.005,48 euros i un complement variable, la percepció del qual estarà condicionada al compliment d’uns objectius prèviament establerts.

FER UN COMENTARI